BRANNVERNTILTAK

Brannvernet kan være med på å sette vilkår for gjennomføring av arrangement, og må søkast i samband med store arrangement.

Som arrangør har du ansvaret for tryggleiken til dei som deltek på arrangementet. Vær difor nøye med å halde lover og føresegner. Husk at i store folkemengder kan det oppstå trengsel og farlige situasjonar. Respekter dei pålegga du får og ta hensyn til råd frå rutinerte samarbeidspartnarar på området.

Enkelte arrangementsarenaer kan haa spesielle krav med tanke på brannvern. Er du usikker, ta kontakt med Brannvernet.

 

MOGLEGE SAMARBEIDSPARTNARAR:
  • Politi / lensmann
  • Kommunelegen
  • Ambulanse
  • Røde kors
  • Eigne vakter for ro og tryggleik

 

GENERELT OM BRANNVERNTILTAK VED STORE ARRANGEMENT:

Ein søknad knytt til ditt arrangement må være brannvernet i hende minimum 1 månad før arrangementet. Enkelte arrangement kan ha lenger søknadsfrist.

§ 7. Tiltak ved store arrangementer (Brann og eksplosjonsvernloven)

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør. Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.

 

MELLOMBELS FORSAMLINGSLOKALE:

Har du planar om å bygge konstruksjonar som scene el.l som kjem nær eksisterande bygningar, skal det søkjast løyve med teknisk etat.

Skal du derimot melde frå / søkje om arrangement i mellombels forsamlingslokale (telt el.l), kan du ta utgangspunkt i informasjon du finn her:

VEILEDER VED BRUK AV MIDLERTIDIG FORSAMLINGSLOKALE sept14